Intertek (www.intertek.com)
 

Certifiering vässar verksamheten för Ericsson

Effektivare processer och affärsnytta i tydligt fokus i telekomjätten Ericssons certifieringsarbete.

 – För oss ska certifieringen på ett konkret sätt bidra till vår affär, säger Maria Eriksson, Senior Director Management Frameworks på Ericsson. Det innebär att det certifieringsbolag vi arbetar med ska kunna arbeta process- och flödesorienterat med global täckning, följa upp våra kritiska affärsprocesser och marknader och rapportera på ledningsnivå.

Ericsson har ett egenutvecklat globalt ledningssystem – EGMS (Ericsson Group Management System) – där alla de standarder, krav och regler företaget arbetar med över hela världen paketeras. EGMS bygger på kvalitetsledningsstandarden ISO 9001, men är dynamiskt uppbyggt så att nya krav och standarder kan läggas till efter en välbeprövad metod.  

Förutom ISO 9001 omfattar systemet idag ISO 14001 för miljö, OHSAS 18001 för arbetsmiljö ISO 27001 för informationssäkerhet samt Ericsson egna regler och krav exempelvis kring socialt ansvar. Målet är att applicera samma verksamhetsprocesser världen över, i samklang med lokal lagstiftning. 

Höga krav ger konkret nytta

EGMS utvärderas kontinuerligt och certifieras enligt ett löpande globalt program. Huvudfokus för utvärderingarna är hur standarder, globala policies och direktiv efterlevs, hur riskhanteringen fungerar i verksamheten och hur koncernens affärmål uppnås, något som ställer höga krav på Ericssons certifieringsleverantör. Erfarenhet, kompetens och ett helhetsperspektiv på verksamheten är A och O för alla revisorer.

– Revisorerna måste ha en bred förståelse för hur vi arbetar och en förmåga att täcka in flera olika utvärderingsfokus, säger Maria Eriksson. 

Intertek tog över som global certifieringsleverantör till Eriksson 2011. Sedan dess har de båda företagen byggt upp ett arbetssätt där man gemensamt lägger upp en plan för de kommande årens revisioner. Planeringen görs dels utifrån Interteks kunskap om de standarder som ska certifieras, dels utifrån den kunskap företaget byggt upp om Ericssons processer, risker i verksamheten och affärsmål samt Ericssons egen önskan om fokus för arbetet. Kritiska affärsprocesser revideras varje år, övriga processer täcks in under en treårsperiod. En plan för samtliga revisioner under året tas fram med grunden i ett antal teman och fokusområden som bestäms i samråd mellan Intertek och Ericssons ledning på central och lokal nivå. 

Rätt revisionsrapporter nyckeln till förbättring

Totalt genererar Interteks revisioner ett femtontal rapporter under ett år. Rapporteringen sker på flera nivåer, där alla berörda ska få ut det de behöver för att systematiskt arbeta vidare med förbättringar i verksamheten. Bland annat levereras en sammanfattningsrapport till koncernledningen där mönster i förbättringsområden och eventuella problem tas upp. 

– Fokus i rapporterna ligger på processer och framförallt på överlämningen mellan olika processer, säger Maria Eriksson. Det är ofta där den största förbättringspotentialen finns. Certifieringen är ett verktyg för att ständigt förbättra vår verksamhet. 

 

– För oss ska certifieringen på ett konkret sätt bidra till vår affär, säger Maria Eriksson, Senior Director Management Frameworks på Ericsson. Det innebär att det certifieringsbolag vi arbetar med ska kunna arbeta process- och flödesorienterat med global täckning, följa upp våra kritiska affärsprocesser och marknader och rapportera på ledningsnivå. ericsson_maria-eriksson

aqua line

Detta är Ericsson

Ericsson har över 100 000 anställda i 180 länder. Verksamheten är indelad i fem Business Units och tio regioner. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm.

Företaget utvecklar och säljer telekomutrustning och tjänster till operatörer inom mobil eller fast telefoni. Idag används Ericssons produkter i över 1000 telefonnät i 180 länder och 40 procent av världens mobilteletrafik går igenom Ericssons nät. 

aqua line

Ericsson och Intertek

Interteks uppdrag för Ericsson omfattar certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 27001. Dessutom görs revisioner i enlighet med Ericssons egna regler och krav, utan att certifieras. Ericssons certifikat är globala.

Ericsson och Intertek har även ett långtgående samarbete inom provning och certifiering av produkter. Intertek bistår Ericsson med provning inom bland annat elsäkerhet, EMC, radio och miljötålighet samt verifierar kundkrav som exempelvis NEBS. Intertek utfärdar dessutom bland annat CB-certifikat för globalt marknadstillträde och ETL-listningar för den nordamerikanska marknaden.

 

Läs mer om våra tjänster inom certifiering av ledningssystem