Intertek (www.intertek.com)

Aktuella kurser inom kemi, hälsa och miljö

Vill du lära dig mer om vilka regler som gäller för kemikalier i varor? Intertek Academy erbjuder flera kurser inom området kemi, hälsa och miljö. 

Läs mer här

Vill du veta mer?

Kontakta Jenny Eriksson 
0708-75 20 71
Maila en förfrågan

 

Striktare tolkning av Reach påverkar fler

Efter ett beslut i EU-domstolen skärps kraven i Reach-förordningen på företag att informera sina kunder om en varas kemiska innehåll. Numera gäller gränsen på 0,1 viktprocent för ämnen upptagna på ECHA:s så kallade kandidatförteckning för särskilt farliga ämnen på komponentnivå. Dessutom väntas en riktad tillsynskampanj under 2017.

Enligt EU-domstolens beslut ska en komponent i en sammansatt vara räknas som en egen vara. Därför ska komponenter som sätts ihop till komplexa varor, till exempel en dator, en cykel eller en mobiltelefon, fortsätta att ses som separata komponenter. Som en konsekvens av detta ska beräkningen av halten av ett ämne på kandidatlistan (i dagsläget 163 ämnen) göras på den enskilda komponenten snarare än på hela den sammansatta varan. 

I praktiken betyder detta att kunder har rätt att bli informerade om att exempelvis handtaget på en cykel innehåller mer än 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne. Enligt EU-kommissionens tidigare tolkning av regeln skulle rätten till information om det farliga ämnet enbart gälla om mer än 0,1 procent av hela cykeln innehåller det farliga ämnet. 

̶  Det här är ett viktigt beslut, det är positivt, men det föranleder även behov av mer arbete för svenska tillverkare och företag som säljer varor. Även om man tidigare har arbetat enligt denna tolkning, är det inte säkert att ens leverantörer har gjort det. Man bör därför se över och uppdatera hur man formulerar sina krav angående Reach och arbeta med att säkerställa att företagets leverantörer har förstått vad kravet innebär. Vi rekommenderar att man kommunicerar detta nya krav till alla sina leverantörer så snart som möjligt, säger Anna Forsgren, kemirådgivare på Intertek.

Echas forum för informationsutbyte och verkställighet som samordnar EU-ländernas tillsynsmyndigheter inom området har dessutom meddelat att man kommer att genomföra en riktad tillsynskampanj under 2017 för att kontrollera att industrin följer de nya kraven. 

Det här kan ditt företag göra:

  • Ta fram uppdaterade krav och säkerställ att era leverantörer har förstått dem och kan besvara/leva upp till dem.
  • Informera och utbilda era leverantörer.
  • Sätt upp realistiska mål för arbetet med den nya tolkningen och följ upp med t ex kemisk analys och leverantörsrevisioner.

 Läs mer om Interteks Reach-relaterade tjänster

aqua line

Fakta: Reach och informationskravet

Från och med det datum Echa publicerar att ett ämne har förts upp på kandidatförteckningen gäller informationskravet i artikel 33 för varor i Reach. 

Kravet på att lämna information innebär att:

  • Alla som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer än 0,1 procent av ämnet är skyldiga att tillhandahålla sina kunder sådan information att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Denna information ska åtminstone omfatta ämnets namn.
  • Informationen ska alltid lämnas till kunder som använder varan i sin industriella verksamhet eller yrkesmässigt.
  • Konsumenter har efter begäran rätt att från leverantör av varan få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar.

 

Källa: Kemikalieinspektionen