Intertek (www.intertek.com)
 

Skandinaviens första miljöcertifierade museer

Som några av de första museerna i världen har Vasamuseet, Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona blivit certifierade enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001.

Certfieringen är resultatet av att museimyndigheten Statens maritima museer, där Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona ingår, sedan flera år arbetar metodiskt med att minska sin negativa påverkan på miljön.

– Detta innebär att vi åtar oss att fortsätta arbetet och att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Det känns viktigt och bra, säger Robert Olsson, chef för Statens maritima museer. Miljön är en av de största globala frågorna. Vi kan göra en insats genom att vara ett gott exempel och visa vårt engagemang för miljön för våra besökare, inte minst på Vasamuseet som har en stor internationell publik med en dryg miljon besökare varje år, fortsätter Robert Olsson.

Som certifieringsorgan har Statens maritima museer har valt Intertek. Så här säger Ebbe Ombäck, miljörevisor på Intertek och ansvarig för certifieringen av museerna:

 – Det är alltid extra spännande att certifiera företag som är väldigt engagerade och även inom branscher som tidigare inte certifierat sig. Statens maritima museer visade under revisionen på ett utmärkt sätt hur man har anammat det nya tankesättet inom miljöstyrning, man är på god väg att skapa tre gröna museer.

Certifieringen har föranletts flera år av intensivt miljöarbete. Allt avfall från de tre museernas kontor, verkstäder och restauranger sorteras sedan flera år och miljövänliga alternativ ska efterfrågas vid alla upphandlingar och inköp. Under 2008 fick samtliga anställda utbildning i miljöfrågor och i miljöledningssystemet. Då påbörjades också ett långsiktigt arbete med att minska museernas totala användning av fossila bränslen, farliga kemiska produkter och papper.

– Vi byter ut farliga kemikalier till miljövänliga alternativ där det går. Till exempel har vi gått över till helt biologiskt nedbrytbara bottenfärger på Marinmuseums alla barkar och mindre museibåtar. Under 2008 minskade vi den totala andelen farliga kemiska preparat på våra museer med fem procent. Under innevarande år har vi redan minskat ytterligare fem procent, men vi kan bli ännu bättre, säger Kristin Mizer som är myndighetens miljösamordnare.

Den enskilda faktor som har högst miljöpåverkan inom Statens maritima museer är flygresor i tjänsten mellan museerna i Stockholm och Karlskrona. Ett viktigt miljömål är därför att minska resandet med flyg under 2009 med tio procent. Tjänstefordon inom myndigheten har också bytts ut mot miljövänligare el- eller hybridbilar.

Läs mer om Interteks miljöcertifieringstjänster här: