Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Kontakta

Martin Vinskär, 073-3750007

P-O Ehinger, 073-3750012

Prenumerera du också!

Vill du också få Intertek INFO direkt i din epostlåda?

Klicka här 

 

Miljöpåverkan i hela produktlivscykeln nytt krav i ISO 14001:2015

En viktig nyhet i 2015 års utgåva av ISO 14001 är att hänsyn ska tas till livscykelperspektivet i miljöarbetet. Många organisationer brottas nu med vad detta innebär i praktiken.

Det är nu snart två och ett halvt år sedan  en ny version av ISO 14001 publicerades och många organisationer arbetar intensivt med att uppdatera sina certifikat. I ISO 14001:2004 fanns krav på att organisationer skulle ta hänsyn till sina miljöaspekter i samband med upphandling av varor eller tjänster. I den nya standarden har detta förtydligats till att organisationer ska beakta sina miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv (Exakt hur kraven uttrycks i standarden visas i rutan nedan).

– Syftet är att miljöengagemanget ska finnas i hela värdekedjan och att miljöpåverkan ska beaktas även om den uppkommer i en process som exempelvis är utlagd på en underleverantör, säger Ingegerd Michel, Program Manager för ISO 14001 på Intertek.  

Lägga ribban rätt

Det gäller alltså för organisationen att ta ett vidare grepp om företagets miljöpåverkan. Hur detta praktiskt ska gå till och vilka metoder och verktyg som ska användas specificeras dock inte i standarden och många har därför uttryckt en osäkerhet kring var ribban ska läggas.  

– Det finns inget krav på att en komplett livscykelanalys ska genomföras, säger Ingegerd Michel. Det räcker med att organisationen bedömer hur de olika faserna i produktens livscykel – till exempel inköp av råmaterial, konstruktion, produktion, transporter, användning hos kund eller slutkund och återvinning – påverkar miljön. Viktigt är också att tänka på vilka delar den egna organisationen har kontroll över eller kan påverka de olika stadierna och sätta mål där man kan göra störst nytta. 

Exempel på att titta utanför den egna organisationen är att jobba med kunders eller leverantörers miljöpåverkan. 

– Som revisor har jag bland annat träffat företag som satt miljömål kring hur deras produkt innebär en konkret miljöförbättring för kunderna, till exempel i form av ökad energieffektivitet, säger Ingegerd Michel. En positiv följd av att tänka så är att även försäljnings- och marknadsavdelningarna får en tydlig roll i miljöarbetet. Ett annat exempel är företag som arbetar med hur valet av drivmedel till tjänstebilar och varutransporter bidrar till deras miljöpåverkan. I ett sådant fall ges en nyckelroll i miljöarbetet till inköpsfunktionen. 

cerello-line

Praktisk vägledning kring livscykelperspektivet från ISO 14004

När en organisation använder ett livscykelperspektiv på sina produkter och tjänster bör den beakta följande: 

  • Var i livscykeln produkten befinner sig.
  • Graden av kontroll organisationen har över livscykelns olika faser, en konstruktör kanske har ansvar för att specificera råmaterial, medan en tillverkare kanske bara har ansvar för att minska råmaterialåtgången och minska processavfall och en användare enbart kan påverka användning och hur produkten skrotas.
  • Hur stor möjlighet organisationen har att påverka livscykel, dvs en konstruktör kanske kan påverka tillverkningsmetoderna, samtidigt som tillverkaren kan påverka konstruktionen och hur produkten används och skrotas. 
  • Organisationens möjlighet att påverka leverantörskedjan
  • Leverantörskedjans längd
  • Produktens tekniska komplexitet
  • De faser i livscykeln där man har störst kontroll eller möjlighet att påverka eftersom dessa ger störst möjligheter att minska resursanvändning, föroreningar och avfall. 

cerello-line

Viktiga krav på livscykelperspektiv direkt från ISO 14001:2015

6.1.2 Miljöaspekter

Inom miljöledningssystemets omfattning ska organisationen fastställa miljöaspekterna för sådana aktiviteter, produkter och tjänster som den kan styra och sådana som den kan påverka, samt deras miljöpåverkan, under beaktande av ett livscykelperspektiv. 

8.1 Planering och styrning av verksamheten

I överensstämmelse med ett livscykelperspektiv ska organisationen:

a) upprätta styrning, i lämplig omfattning, för att säkerställa att miljökraven hanteras under konstruktions och utvecklingsprocessen för produkten eller tjänsten, under beaktande av varje del av dess livscykel;

b) fastställa lämpliga miljökrav för upphandling av produkter och tjänster;

c) kommunicera relevanta miljökrav till externa leverantörer, inklusive entreprenörer;

d) beakta behovet av att ge information rörande potentiell, betydande miljöpåverkan som kan kopplas till transport eller leverans, användning, hantering efter avslutad livslängd och slutlig avfallshantering av dess produkter och tjänster.

Källa: ISO.org

 

för mer information.