Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Kontakta

Martin Vinskär, 073-3750007

P-O Ehinger, 073-3750012

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council®), främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt uthålligt bruk av världens skogar. Då skogscertifiering enligt FSC:s skogsbruksstandarder är grunden för att märket ska kunna användas på en färdig vara måste även tillverkare och leverantörer vara FSC-certifierade, enligt FSC:s spårbarhetsstandarder.

Alla företag i kedjan från skog till butik kan delta i FSC®certifieringssystem.

Skogsbrukscertifikat
Skogbrukscertifikaten visar att skogsägaren sköter sin skog enligt FSC:s skogsbruksstandarder. Både små och stora skogsägare kan certifiera sig. En förenklad uppsättning regler tillämpas för mindre skogsägare. Mindre skogsägare kan också välja att certifiera sig via ett gruppcertifikat.

Den markägare som vill få sitt skogsbruk certifierat träffar ett avtal med en FSC-godkänd certifieringsorganisation. Markägaren förbinder sig i ett avtal att via konkreta åtaganden i sitt skogsbruk följa den gällande skogsbruksstandarden. Vid certifieringen undersöks hur skogsbruket bedrivs, både i fält och på pappret. Dessutom genomförs återkommande kontroller hos de certifierade markägarna.

Spårbarhetscertifikat
Certifikaten för tillverkare och leverantörer visar att FSC-certifierad råvara eller FSC-märkta produkter hanteras på ett säkert och spårbart sätt, enligt FSC:s spårbarhetsstandard. Spårbarhetsstandarden kan användas för certifiering av bland annat möbeltillverkare, tryckerier, pappersbruk, men också för certifiering av grossister som förmedlar FSC-märkta varor.

Varje företag som bearbetar, förädlar eller handlar med FSC-certifierade träprodukter måste ha ett spårbarhetscertifikat för att kunna använda FSC:s märke. Ett grundkrav är att verksamheten har ett system för att följa och skilja FSC-produkter från icke-certifierade produkter. Intertek erbjuder FSC-certifiering i samarbete med SCA Global Services.

Vid klagomål
Information om hur du lämnar in ett klagomål framgår i våra processer för hantering av klagomål och för tvister och överklaganden. Alla klagomål hanteras i första hand av Intertek och i särskilda fall av SCS Global Services.

SCS Global Services utreder alla klagomål och överklaganden i enlighet med ”FSC Complaint and Appeal Procedure” (FSCs Klagomålsprocess) som är tillgänglig på engelska här.Vid klagomål riktade mot ett av SCS certifierat företag bör den klagande först ha försökt lösa problemet med företaget i fråga innan SCS kontaktas. Överklagande av negativa certifieringsbeslut fattade av SCS ska vara SCS tillhanda senast 30 kalenderdagar efter att beslutet erhållits. SCS’ ”FSC Complaint and Appeal Procedure” kan göras tillgänglig på det nationella språket vid begäran.

 

 

för mer information.