Intertek (www.intertek.com)

Redo för REACH 2018?

Ämnen som tillverkats eller importerats i volymer om minst 1 ton ska registreras hos Echa senast den 31 maj 2018. 

Läs mer här

Striktare tolkning av Reach påverkar fler

Genom ett beslut i EU-domstolen berörs nu fler produkter och fler företag av informations- och registreringskraven i EU:s Reach-förordning. Dessutom väntas en riktad tillsynskampanj under 2017. Vet du vad som gäller för ditt företag?

Läs mer här

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

Intertek Academy

Hämta inspiration och höj din kompetens genom att gå en en kurs inom Intertek Academy. Vi arrangerar flera kurser inom kemi, hälsa och miljö.

Se aktuella kurser här

 

 

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

EU:s REACH-förordning

Intertek har en gedigen erfarenhet av REACH-registreringar och erbjuder även rådgivning och utbildning på området.

EU-förordningen REACH, som gäller säker produktion och användning av kemikalier, berör i stort sett alla typer av företag men framförallt de som tillverkar eller importerar enskilda ämnen (t. ex etanol) eller blandningar (t. ex färg).

Är ditt företag tillverkare eller importör av kemiska ämnen?
REACH innebär bland annat att alla företag som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst ett ton per år ska registrera dessa hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Ett ämne som inte är registrerat inom fastställda tidsfrister får inte tillverkas eller sättas ut på EU-marknaden. En registrering är omfattande och ska innehålla utförlig information om det specifika ämnet, dess tillämpningar och risker. Efter avslutad registrering är det mycket viktigt att hålla sig à jour med eventuella uppdateringar rörande sitt registrerade ämne samt att kommunicera med nedströmsanvändare.

Är ditt företag nedströmsanvändare eller distributör av kemiska ämnen?
Då är det mycket viktigt att du har försäkrat dig om att era leverantörer har registrerat sina ämnen enligt REACH. För att ditt företag ska få använda, sälja eller leverera kemiska ämnen eller beredningar måste du försäkra dig om att dessa kemiska ämnen finns registrerade eller planeras att registreras samt att aktuella säkerhetsdatablad finns tillgängliga på rätt språk.

Intertek har en unik kompetens inom REACH, med experter och kemiska laboratorier runt om i världen. Våra experter har genomfört ett stort antal REACH-registreringar och hjälpt företag att ta fram det tekniska underlag som krävs för en lyckad registrering.

Med Intertek som oberoende partner, ackrediterad enligt ISO 17025, försäkrar ni er om att ni uppfyller gällande lagstiftning och har dessutom möjlighet att stärka er trovärdighet och ert varumärke.

Beroende på ditt företags behov skräddarsyr vi en helhetslösning. Vi hjälper er med allt från REACH registering till att förstå kopplingen mellan REACH- och CLP-förordningen, utforma säkerhetsdatablad enligt gällande kriterier samt ge rådgivning kring säker kemikaliehantering.

Dessa är några av de tjänster vi erbjuder inom REACH: 

  • Utredningar – hur berörs ett ämne eller verksamhet? 
  • Registrering (framtagning av tekniskt underlag, sammanställning i IUCLID, inlämning av dossier till ECHA samt upprätthållande)
  • Representation i och bevakning av SIEF/konsortium 
  • Kommunikation med myndigheter, leverantörer och nedströmsanvändare 
  • ”Only Representative”- eller “Third Party Representative”-funktion 
  • Tekniskt stöd 
  • Anmälan till klassificerings- och märkningsregistret (C&L Notification)
  • Upprättande av säkerhetsdatablad (Safety Data Sheets SDS, extended Safety Data Sheets eSDS)
  • Utbildning (öppen eller skräddarsydd för ditt företag) 

för mer information.