Intertek (www.intertek.com)
 

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Verifiering av maskinsäkerhet

Alla som bygger, ändrar eller renoverar maskiner måste följa tillämpliga regler och krav för att säkerställa att maskiner och utrustning är säkra. Intertek erbjuder verifiering av maskinsäkerheten för överensstämmelse med EU:s maskindirektiv och liknande regler för marknader världen över.

Maskindirektivet:

Den 29 december 2009 trädde det nya Maskindirektivet (2006/42/EG) i kraft. Direktivet anger för tillverkare, importörer och distributörer de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskiner inom EES. Kraven i direktivet har införlivats i svensk lagstiftning genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3 ”Maskiner”. Viktiga ändringar i nya maskindirektivet är bland annat en breddning av tillämpningsområdet, ändrade undantag, definitioner och certifieringsprocedurer, riskbedömning, nya tekniska krav och krav på delvis fullbordade maskiner. Även innehållet i EG-försäkran om överensstämmelse och den tekniska tillverkningsdokumentationen har modifierats.

Maskiners elutrustning

Standarden EN 60204-1 ”Maskiners elutrustning” tillämpas av de flesta som bygger maskiner och elutrustning. Om man följer harmoniserad standard förutsätts att direktivens grundläggande säkerhetskrav är uppfyllda, detta kallas Presumptionsprincipen. Standarden EN 60204-1 är ett sätt att uppfylla de grundläggande kraven i Maskindirektivet avseende elsäkerheten. Syftet med standarden är att främja:

  • Säkerhet för person och egendom
  • Enhetlighet i hur maskinen reagerar på kommandon
  • Enkelhet vid underhåll

Standarden börjar i maskinens/maskinernas anslutningspunkt/er till det matande nätet. Den omfattar alla elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska utrustningar och system som till hör maskiner som omfattas av Maskindirektivet.

 

Vi kan verifiera din produkt nära tillverkningsstället – var det än ligger i världen. Antingen du siktar på marknader i Europa eller Nordamerika kan vi erbjuda kompletta motsvarande verifieringar för maskinsäkerhet enligt ANSI, CSA, UL, EN och IEC.

för mer information.