Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

 PO-Ehinger

Kontakta PO Ehinger 
073 3750012

 

Utvärdering av kvalitet och hållbarhet i offentlig upphandling

Många offentliga upphandlare söker ett effektivt, tydligt och trovärdigt sätt att bedöma kvalitet och hållbarhetskriterier som miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar hos anbudsgivarna.

Förändringarna i Lagen om offentlig upphandling som skedde 2017 ökade både utrymmet  för och förväntningarna på upphandlare att lägga fokus på kvalitet och hållbarhet i stället för enbart på lägsta pris. Allt för att skapa största möjliga värde för skattebetalarna. Men när kvalitet och hållbarhet blir viktiga bedömningskriterier krävs oberoende och transparenta utvärderingar av hur anbudsgivarna lever upp till kraven.

Det erbjuder vi på Intertek. Våra erfarna kvalitets- och hållbarhetsrevisorer reviderar anbudsgivarnas arbete på plats och ger din organisation ett opartiskt beslutsunderlag.

Så här går det till 

Vilka krav inom till exempel kvalitet, miljö, arbetsmiljö och CSR som ska utvärderas definieras av den upphandlade organisationen själva. Självklart kan vi stötta även i det arbetet om det skulle behövas. 

Vår utvärdering sker sedan genom intervjuer med representanter från anbudsgivaren. Precis som vid en kvalitetsrevision är frågorna som ställs vid intervjuerna inriktade på att undersöka om det finns ett systematiskt angreppssätt i organisationen och i vilken grad det arbetssättet förstås och tillämpas.

Det är alltid två revisorer som genomför utvärderingen hos alla anbudsgivare och alla intervjuer genomförs med samma tidsåtgång. Det är också viktigt att de revisorer som gör utvärderingarna inte har varit med i en eventuell certifiering av någon av anbudsgivarna. 

Efter intervjuerna sammanställer och värderar vi svaren utifrån mognadsgrad och effektivitet hos den metodik som anbudsgivarna använder och presenterar vår bedömning för uppdragsgivaren. Tillsammans med övriga utvärderingar blir vår utvärdering en delmängd som ligger till grund för val et av leverantör.

Intertek är världsledande inom kvalitetssäkring, provning, inspektion och certifiering. Våra revisorer världen över genomför över 100 000 revisioner varje år. 

 

banner-värmlandstrafik

För Värmlandstrafik är det viktigt att kvalitetskriterierna i en upphandling utvärderas av oberoende tredje part. 

–  Det handlar både om kompetens på kvalitetsområdet och om trovärdighet, säger Markus Bergman, trafikchef buss på Värmlandstrafik. Den här typen av upphandlingar överklagas ofta och vi måste kunna visa att vi utvärderat anbuden på ett korrekt och opartiskt sätt. 

Läs mer om hur vi jobbar tillsammans med Värmlandstrafik här