EU:s biocidförordning (BPR No 528/2012)

Inom EU regleras både biocider och biocidbehandlade produkter i biocidförordningen.

Biocider

Enligt EU:s regelverk ska biocider godkännas innan de släpps ut på marknaden. Kraven för biocider finns i förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. Förordningen gäller sedan 2013 och innehåller bland annat:

  • Regler om biocider i varor. Varor får bara innehålla biocider med verksamma ämnen som är godkända för den produkttypen och för den användningen. Varor som innehåller biocider måste dessutom märkas. Med varor avses till exempel kläder, elektronik och byggmaterial.
  • Regler för godkännande av biocider inom EU
    • Förenklat förfarande: Biocidprodukter som innehåller vissa mindre farliga ämnen (Dessa finns listade i en bilaga till förordningen) kan godkännas genom ett förenklat förfarande om de uppfyller vissa begränsade villkor. 
    • Godkännande av biocidprodukter samt ömsesidigt erkännande: Både ansökningar under det gamla biociddirektivet (Nationella ansökningar) eller ansökningar enligt den nya Biocidförordningen kan komma i fråga. När det gäller ansökningar under den nya förordningen kan man samtidigt som man söker om godkännande i ett land söka ömsesidigt erkännande i andra länder. Detta är snabb process för att få marknadstillträde till flera europeiska länder.
    • Unionsgodkännande. Den som vill sätta ut en biocidprodukt på marknaden i EU kan välja att ansöka om ett unionsgodkännande, som gäller i hela EU, om produkten kan förväntas få liknande användningsvillkor i hela EU. För andra produkter kommer det liksom idag krävas ett godkännande i varje land. 
     

Biocidbehandlade produkter

Även reglerna för biocidbehandlade produkter återfinns i förordning 528/2012. De avser exempelvis märkning av produkter och granskning av verksamma ämnen. En produkt som innehåller en biocid ska märkas enligt Biocidförordningen Art.58 (3).b. Dessutom krävs att det verksamma ämnet finns med i arbetsprogrammet för systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen enligt kommissionens delegerade förordning EG 1062/2014.   

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen