CLP (Classification, Labelling and Packaging)

CLP-förordningens regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter påverkar alla företag som släpper ut kemiska produkter på EU-marknaden.

CLP-förordningen finns för att säkerställa att den som köper och använder en kemisk produkt vet om den är farlig att använda och hur den i så fall ska hanteras på ett säkert sätt. Därför ställer förordningen specifika krav på tillverkare, importörer och distributörer kring hur produkter förpackas och märks.

De viktigaste kraven

  • Tillverkare och importörer ansvarar för att klassificera ämnen enligt CLP.
  • Märkningen på förpackningen ska innehålla standardiserade fraser och symboler.
  • Alla farliga kemikalier ska ha en förpackning som är så hållbar att innehållet inte kan läcka ut.
  • Information om produktens farlighet ska även finnas med i reklam och annan information.
  • Vissa ämnen ska anmälas till Echas klassificerings- och märkningsregister och/eller till svenska Giftinformationscentralen 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen