GMP-revision för material i kontakt med livsmedel

Good Manufacturing Practice (GMP) är lagkrav inom EU och kräver att företaget har implementerat ett system för kvalitetssäkring längs hela tillverkningskedjan. Att enbart testa produkterna räcker inte för att visa att man följer GMP. Med Interteks GMP-revisionsprogram för material i kontakt med livsmedel får ert företag en oberoende utvärdering av era tillverkningsprocesser enligt Good Manufacturing Practice.

Alla material som kommer i kontakt med livsmedel omfattas av GMP-kraven. En utvärdering av hur GMP följs kan behövas när man börjar tillverka en ny produkt eller anlitar en ny leverantör, men även nuvarande produktion, processer och/eller leverantörer kan behöva utvärderas kontinuerligt. 

En GMP-revision från Intertek ger en oberoende utvärdering av hur väl era processer följer EU:s GMP-regler för material i kontakt med livsmedel (EC 2023/2006). Revisionen täcker in rutiner för hantering av råmaterial, produktion och lagerhållning och tittar bland annat på hur processerna är utformade, hur ni hanterar regelefterlevnad och att ett internrevisionsprogram för GMP finns på plats.

Det finns ingen vedertagen standard för att säkerställa att ett företag följer reglerna i GMP för material i kontakt med livsmedel. Därför skräddarsyr vi GMP-revisionen efter de material kunden tillverkar samtidigt som vi följer riktlinjer och branschpraxis. En GMP-revision kan även vara ett första steg mot en framtida certifiering mot exempelvis standarder inom förpackning av livsmedel.   

  • En GMP-revision innehåller vanligen följande steg:
  • Risk-bedömning av tillverkningsstället för att identifiera kritiska kontroll-punkter.
  • En skräddarsydd check-lista/revisionsmall
  • Workshop och gap-analys/revision
  • Leverabel: En rapport innehållande en detaljerad åtgärdsplan för att stänga de gap som identifierats mot GMP.

 


“Good Manufacturing Practice (GMP) innefattar de delar av kvalitetssäkringsarbetet som säkerställer att material och produkter tillverkas och kontrolleras på ett systematiskt och konsekvent sätt. Detta för att säkerställa att material och produkter lever upp till applicerbara regler och kvalitetsstandarder så att de inte utgör fara för människors hälsa, förändrar livsmedlets sammansättning eller försämrar dess organoleptiska egenskaper.” 

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen