EU:s REACH-förordning

REACH påverkar alla typer av verksamheter. Störst är kraven på tillverkare och importörer av kemikalier, men även företag som använder kemikalier i sin verksamhet berörs.

Det övergripande syftet med Reach-lagstiftningen är att skydda människor och miljö från risker orsakade av kemiska ämnen. Basen i lagstiftningen är insamling och utvärdering av information om ämnenas egenskaper och hur farliga de är. 

De viktigaste kraven

  • Ett företag som tillverkar eller importerar mer än ett ton per år av ett kemiskt ämne ska registrera det hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.
  • Tillverkaren och importören ska upprätta säkerhetsdatablad som informerar användarna om riskerna med ämnet och hur det ska hanteras på ett säkert sätt.
  • De farligaste ämnen ska godkännas av myndigheterna innan de används
  • För vissa ämnen gäller begränsningar kring användning eller försäljning till konsument

Hur Intertek kan hjälpa till

Våra rådgivare har spetskompetens inom Reach och lång erfarenhet av att hjälpa företag med allt från att skräddarsy en helhetslösning för compliance till registrering eller utformning av säkerhetsdatablad. 

 

Helhetslösning för Reach compliance

Utredning – hur berörs ett ämne eller verksamhet?

Registrering

Representation i och bevakning av SIEF/konsortium 

Kommunikation med myndigheter, leverantörer och nedströmsanvändare 

”Only Representative”- eller “Third Party Representative”-funktion 

Tekniskt stöd 

Anmälan till klassificerings- och märkningsregistret (C&L Notification)

Upprättande av säkerhetsdatablad (Safety Data Sheets SDS, extended Safety Data Sheets eSDS)

Utbildning (öppen eller skräddarsydd för ert företag)

Utredning – hur berörs ett ämne, en verksamhet eller en vara?

Kommunikation med leverantörer

Utbildning (öppen eller skräddarsydd för ert företag)

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen