Återvunnen plast i förpackningar: utmaningstester för FDA NOL-ansökan och EFSA-godkännande

Vi erbjuder heltäckande lösningar som hjälper tillverkare av återvunnen plast att uppfylla USA:s och EU:s krav på återvunna material som kommer i kontakt med livsmedel.

FDA:s krav

FDA:s vägledning “Guidance for Industry: Use of Recycled Plastics in Food Packaging: Chemistry Considerations”, tar upp de specifika kriterier som tillverkare bör beakta när de deklarerar överenstämmelse för återvunna polymerer för livsmedelsförpackningar.

Enligt FDA:s föreskrifter måste alla material som kommer i kontakt med livsmedel, t.ex. plastförpackningar, vara av lämplig renhet för den avsedda användningen enligt tillverkningssed (GMP).
Återvinningsföretag kan fastställa lämplig renhet hos sina återvunna polymerer antingen under de sekundära (t.ex. fysisk upparbetning: malning, smältning, reformering) eller tertiära återvinningsprocesserna (t.ex. regenerering av renade utgångsmaterial genom metanolys eller glykolys). Detta kan göras genom att testa för kontaminering av surrogatföroreningar (så kallade utmaningstester).

Letter of No Objection (NOL):

FDA har infört som krav i NOL-anmälningarna att plaståtervinningsföretag och förpackningstillverkare ska genomföra surrogatkontamineringstester (mer allmänt känt som "utmaningstest"). Syftet med ett sådant test är att visa att en återvinningsprocess är effektiv när det gäller att avlägsna föroreningar i plasten.

EFSA:s krav

Enligt förordning (EU) nr 2022/1616 (som upphäver förordning (EG) nr 282/2008) ska återvinningsprocessen för material och produkter av plast eliminera föroreningar eller minska dem till en koncentration som inte utgör någon risk för människors hälsa. Detta ska visas antingen genom ett utmaningstest eller genom andra lämpliga vetenskapliga metoder.

Tillståndsprocessen:

I den nya förordningen EU 2022/1616 fastställs olika strategier för godkännande, beroende på om återvinningsprocessen definieras som "lämplig" eller "ny". Den behöriga myndigheten kontrollerar återvinningsprocessen på tre nivåer: förbehandling, dekontaminering och efterbehandling. Vid ny teknik måste återvinningsföretaget regelbundet offentliggöra uppgifter som bevisar dekontaminering under en bestämd period (minst två år). Efter denna period, på grundval av EFSA:s granskning, beslutar EU om den nya tekniken är lämplig eller inte.

Hur Intertek kan hjälpa till

Som ett av få företag i världen kan Intertek stötta genom hela processen för både NOL-ansökan till FDA för USA och auktorisationsansökan till EFSA för EU, inklusive utmaningstester.

Våra tjänster omfattar: 

  • Expertgranskning av återvinningsprocesserna
  • Utvärdering och fastställande av nästa steg i processen för FDA NOL- eller EFSA-godkännande.
  • Kontaminering inför surrogatkontamineringstester.
  • Analys av utmaningstest.
  • Test och analys för FDA NOL/EFSA-tillstånd.
  • Stöd med ansökningsprocessen till både FDA och EFSA

 

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Material i kontakt med livsmedel (FCM)