Certifiering enligt ISO 27001 – ledningssystem för informationssäkerhet

Affärskritisk information är makt och hot som dataintrång, läckage och korruption ökar lavinartat. En ISO 27001-certifiering stöttar organisationer i arbetet med att förebygga och hantera informations- och cybersäkerhetsrisker.

Information är idag en av våra viktigaste tillgångar. När affärskritisk information försvinner, stjäls eller skadas kan det få mycket allvarliga konsekvenser. Det finns många uppmärksammade fall i media där exempelvis känslig, säkerhetsklassad kund- och säljdata lämnats ut, eller att dåliga kundrecensioner tas bort, i utbyte mot mutor. Cyberrisker är ett ständigt utvecklande hot mot er organisations förmåga att uppnå affärsmål och vara konkurrenskraftiga. En enda framgångsrik attack kan ha förödande inverkan på organisationens ekonomiska ställning och rykte. 

Certifiering av informationssäkerhet enligt 27001

Att hålla sig à jour med hotbilder och hur man bäst skyddar viktig information är en utmanande uppgift. Ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är en avgörande framgångsfaktor i det arbetet.

ISO 27001 ger ett ramverk för hur man på bästa sätt bygger upp och implementerar ett LIS som effektivt skyddar organisationens informationstillgångar och uppfyller de tre dimensionerna för informationssäkerhet:

 • sekretess
 • integritet
 • tillgänglighet

Fördelar med certifiering enligt ISO 27001: 

 • Ni minimerar era säkerhetsrisker och skyddar era informationstillgångar.
 • Ni får ett systematiserat processbaserat arbetssätt för att ständigt förbättra er informationssäkerhet från identifiering och värdering till genomförda och utvärderade åtgärder.
 • Ni är bättre förberedda och får en snabbare återhämning vid en incident.
 • Ni undviker oväntade ekonomiska förluster.
 • Ni får ett kvitto på att er organisation lever upp till lagar och krav inom informationssäkerhet.
 • Ni undviker hemmablindhet med våra mycket erfarna revisorer
 • Ni får en metod som gör det enklare att få ett helhetsgrepp om informationssäkerhet som utvecklas i takt med er verksamhet och omvärlden.
 • ISO 27001 innehåller även åtgärder för att undvika överträdelser av lagar (ex. GDPR), författningar, krav och avtalsförpliktelser.
 • Det är en internationellt erkänd standard som underlättar global expansion.
 • Det ökar ert förtroende och stärker ert varumärke hos kunder och intressenter. 

Integrerade revisioner

Om ni är intresserade av att certifiera er verksamhet enligt olika certifieringar rekommenderar vi integrerade revisioner. Det innebär att vi tittar på era processer inom alla certifierade områden samtidigt. När olika mål sammanförs ser man tydligt kopplingarna och hur de relaterar till varandra vilket utvecklar verksamheten. 

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00