Skog-, skogsförädling och grafisk industri

Intertek är ett ledande ackrediterat certifieringsföretag med specialistkompetens inom hela kedjan från skogsbruk till förädlingsindustri och återförsäljare.

Skog- och skogsförädling

Efterfrågan på skogsprodukter ökar och med detta kraven från konsumenter på ett långsiktigt hållbart brukande av våra skogar. Certifiering av skogsbruk säkerställer detta genom krav på miljöhänsyn och hänsyn till sociala och kulturella värden. Likaså ställs krav för att uppnå ekonomisk hållbarhet.

Företag inom vidareförädling samt återförsäljare måste kunna bevisa att certifierade träprodukter verkligen kommer från ett certifierat skogsbruk.  Trovärdighet och transparens fordras genom hela kedjan och företag visar att detta uppfylls genom spårbarhetscertifiering. 

Intertek erbjuder certifiering enligt PEFC och FSC®. Dessa båda internationella standarder har skapats för att främja ett uthålligt skogsbruk och används i hela kedjan för att säkerställa spårbarheten i förädlingen av certifierad skogsråvara. 

För verksamheter inom skog- och skogsförädling erbjuder vi bland annat:  

 Grafisk industri

För den grafiska branschen kan vi dessutom hjälpa till med certifiering enligt Certifierad Grafisk Produktion (CGP). CGP bygger på den internationella tryckstandarden ISO 12647-2 och ett antal kringliggande standarder och hjälper tryckerier att stärka sin konkurrenskraft genom att möta kundernas krav på miljö- och kvalitetssäkring. 

För den grafiska industrin erbjuder vi bland annat:

Vid klagomål 

Information om hur du lämnar in ett klagomål framgår i våra processer för hantering av klagomål och för tvister och överklaganden. 

Vi utreder alla klagomål och överklaganden i enlighet med FSC och PEFC´s standardkrav. Klagomål gällande FSC hanteras enligt ”FSC Complaint and Appeal Procedure” (FSCs Klagomålsprocess) som är tillgänglig på engelska här. Vid klagomål riktade mot ett av Intertek certifierat företag bör den klagande först ha försökt lösa problemet med företaget i fråga innan ni kontaktar oss. Överklagande av negativa certifieringsbeslut fattade av Intertek ska vara Intertek tillhanda senast 30 kalenderdagar efter att beslutet erhållits. Interteks FSC-klagomålsprocess kan göras tillgänglig på det nationella språket vid begäran.

 

     
     
    + 46 8 750 00 00
    SE:
    + 46 8 750 00 00