Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

RoHS - ett krav för CE-märkning

CE-märket på en produkt ska visa att kraven enligt RoHS-direktivet 2011/65/EU, även kallat RoHS II, är uppfyllda. Det innebär bland annat att det krävs teknisk dokumentation som bevis på överensstämmelse med gällande krav.

Företag som sätter ut nya produkter på marknaden är ansvariga för att produkterna är säkra att använda. Men även om det flesta företag säger sig vara måna om kvalitet och säkerhet så är det fortfarande många produkter som inte uppfyller kraven. Stickprovskontroller från myndigheter och testhus visar alltför ofta att varor i handeln innehåller ämnen som är farliga och/eller förbjudna. Många företag upptäcker tyvärr för sent att deras produkter inte följer lagstiftningen, vilket kan få oanade konsekvenser i form av förlorade intäkter, onödigt extraarbete och i vissa fall skadat varumärke. Undvik det!

Regler för CE-märkning

Sedan 3 januari 2013 ska CE-märket på en produkt visa att kraven i det så kallade RoHS II –direktivet är uppfyllda. Det är därför viktigt att ni har uppdaterat er tekniska dokumentation och kan bevisa att ni följer gällande föreskrifter och direktiv. 

Interteks experter står till er tjänst med rådgivning och konkreta åtgärder. Våra experter inom kemi, hälsa och miljö har kunskapen och verktygen för att snabbt kunna se över er verksamhet och vidta åtgärder. En tredagarskonsultation med temat RoHS kan omfatta:

 • Genomgång av er tekniska dokumentation enligt standard EN50581 avseende kraven i RoHS för er CE-märkning.
 • Översyn av era rutiner och processer för att säkerställa efterlevnad av reglerna, i alla led.
 • Sammanfattande rapport samt handlingsplan vid behov av kompletteringar avseende RoHS.
Läs mer om RoHS startpaket här

Nya produktgrupper – börja i tid

RoHS-direktivet kommer gradvis att utökas till att omfatta fler produktgrupper, se markerade produktgrupper nedan. År 2019 kommer all elektrisk och elektronisk utrustning, som inte är klart undantagen, att omfattas. 

Vår erfarenhet är att företag som inte påbörjat arbetet med RoHS kan behöva avsätta åtminstone sex månaders arbete för kravutredning, analyser samt upprättande av system, rutiner och processer. För tillverkare av medicintekniska produkter samt övervaknings- och kontrollinstrument är det därför mycket hög tid att påbörja sitt arbete med RoHS.

RoHS-direktivet omfattar följande produktgrupper:

 1. Stora hushållsapparater
 2. Små hushållsapparater
 3. IT- och telekommunikationsutrustning
 4. Konsumentutrustning
 5. Belysningsutrustning
 6. Elektriska och elektroniska verktyg
 7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter
 8. Medicintekniska produkter som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2014. Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2016.
 9. Övervaknings- och kontrollinstrument omfattas från och med den den 22 juli 2014 förutom industriella övervaknings- och kontrollinstrument somomfattas från och med 22 juli 2017.
 10. Automater
 11. Annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier omfattas av direktivet från och med den 22 juli 2019.

Det ursprungliga RoHS-direktivet (2002/95/EG) började gälla 2006. Det säger bland annat:

 • att varje homogent material i en elektrisk eller elektronisk produkt inte får innehålla mer än 0,1 viktprocent kvicksilver, bly, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) eller polybromerade difenyletrar (PBDE).
 • att varje homogent material i en elektrisk eller elektronisk produkt inte får innehålla mer än 0,01 viktprocent kadmium.

Notera att begränsningarna gäller varje" homogent material" det vill säga ett material med genomgående konstant sammansättning eller ett material som består av en kombination av material, som inte kan åtskiljas eller separeras i enskilda material, genom mekaniska åtgärder såsom isärskruvning, kapning, krossning och slipning. Som exempel kan nämnas ett kretskort som kan bestå av ett flertal olika material som vart och ett måste uppfylla kraven i RoHS. 

för mer information.