Intertek (www.intertek.com)

Certifiering och märkning av produkter

Oavsett om era kunder finns i Europa, Nordamerika, Asien eller någon annanstans behöver er produkt följa de marknadskrav och säkerhetsstandarder som gäller.  Genom certifiering och märkning av produkter visar ni marknaden att era produkter uppfyller gällande krav. 

Läs mer här

 

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Product Due Diligence

Product Due Diligence är ett effektivt sätt att hitta och hantera produktrisker i samband med en företagstransaktion.

Inför ett företagsförvärv eller annan strategisk förändring är det viktigt att både säljare och köpare förbereder sig väl. Due diligence, eller företagsbesiktning, ger båda parter viktig information och ett beslutsunderlag inför en transaktion.

Interteks koncept ”Product Due Diligence” ger en bra överblick över produktriskerna i samband med en företagstransaktion. Med produktrisker syftar vi främst på risker som kan skada varumärket, är en fara för människa och miljö och kan innebära försäljningsförbud.

Det finns många risker kopplade till ett företags produktportfölj som behöver genomlysas. De brister som uppdagas i samband med en granskning kan i många fall avhjälpas innan själva företagstransaktionen genomförs. Är bristerna allvarliga kan risker och kostnader regleras i överlåtelseavtalet och/eller återspeglas i köpeskillingen. 

Product Due Diligence fokusområden
 Beroende på syftet med företagstransaktionen sätter vi fokus på en eller flera områden:

 • Product Compliance
  Att inte ha full kontroll på att företagets produkter uppfyller gällande lagstiftning kan på sikt bli kostsamt och innebära såväl försäljningsförbud och återkallande av produkter som ett skadat varumärke. Det kan också innebära längre ledtider och begränsa möjligheten att nå ut på nya marknader. Att göra en Product compliance-granskning har därför blivit ett allt vanligare sätt att hitta och hantera risker i samband med en företagstransaktion.
 • Quality and Performance
  Hur står sig företagets produktportfölj mot konkurrerande produkter på marknaden? Inför en företagstransaktion är det viktigt att kontrollera att produkterna presterar det som utlovas.

 • Supply Chain and CSR
  Vilka ledningssystem finns inom företaget? Hur hanteras arbetsrättsliga och miljömässiga förhållanden i leverantörskedjan? Finns möjlighet till tillväxt och produktion? 

Interteks koncept för Product Due Diligence omfattar tre faser:

 1. Riskanalys och granskning av teknisk dokumentation
  En bedömning av produktföljens riskområden baserad på teknisk dokumentation, exempelvis tillverkarens försäkran om överenstämmelse (Declaration of Conformity), certifikat och provningsrapporter. Fas 1 resulterar i en rapport som visar produktföljens riskområden samt rekommendationer och förslag till åtgärder. Beroende på resultat kan processen stanna här eller fortsätta till fas 2.

 2. Detaljerad genomlysning av utvalda riskområden
  Om brister uppdagas i samband med riskanalysen i fas 1 görs en detaljerad genomlysning av utvalda riskområden. Fas 2 resulterar i en rapport med förslag till åtgärder. Som exempel kan nämnas metoder för att tekniskt prova om produkten uppfyller prestanda och regulatoriska krav, kemiska analyser/stickprovskontroller av produktens material eller inspektion i fabrik för kontroll av företagets processer och tillverkning.

 3. Fördjupad genomlysning och åtgärdsplan
  Utifrån tidigare rapporter erbjuds en åtgärdsplan som kan omfatta exempelvis teknisk inspektion, produkttester, analys och revision av företag och leverantörer för att eliminera produktriskerna.

 

för mer information.