God tillverkningssed (GMP) för kontaktmaterial

God tillverkningssed (GMP) säkerställer att material och produkter produceras och kontrolleras på ett konsekvent sätt i enlighet med relevanta regelverk och standarder.

God tillverkningssed (GMP) förhindrar kontaminering under hela produktionskedjan för material och produkter i kontakt med livsmedel - från råvaruval till lagerhållning och transport. Med tillräckliga åtgärder för riskbedömning och kvalitetskontroll och dokumentation på plats kan tillverkare se till att deras produkter är lämpliga för avsedd användning, att de inte äventyrar människors hälsa och att de inte orsakar oacceptabla förändringar i sammansättning eller organoleptiska egenskaper hos de livsmedel de kommer i kontakt med.

Det finns rättsligt bindande bestämmelser i EU, USA och Kina som särskilt kräver att företagen ska ha implementerat god tillverkningssed (GMP) vid produktion av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

GMP-krav runt om i världen: 

 • EU - Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 om ”god tillverkningssed för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.”
 • USA - FDA Title 21 CFR 174.5 "General provisions applicable to indirect food additives" (Allmänna bestämmelser för indirekta livsmedelstillsatser).
 • Kina - Nationell standard för livsmedelssäkerhet GB 31603-2015 "Allmänna hygieniska specifikationer för produktion av material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel.

Överensstämmelse med förordning (EG) nr 2023/2006 krävs också i kommissionens förordning (EU) 2022/1616 om återvunna plastmaterial och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (som upphäver förordning (EG) nr 282/2008).

Även Japan och länderna inom Mercosur har regelverk för FCM där allmänna kriterier fastställs för säkerheten hos förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel. God tillverkningssed finns ofta med som krav även i dessa regelverk. 

Hur Intertek kan hjälpa till

Reglerna för god tillverkningssed för kontaktmaterial varierar beroende på bransch och var i produktionskedjan man befinner sig. Interteks experter har både den långa branscherfarenhet och den djupa kunskap om de olika regelverken som krävs för att hjälpa våra kunder att göra rätt på ett effektivt sätt.

Vi arbetar i enlighet med relevanta branschriktlinjer och livsmedelssäkerhetsstandarder för förpackningar över hela världen. Alla våra tjänster kan levereras antingen på plats hos kund eller på distans.

Vi erbjuder bland annat: 

 • Utbildning
 • Utvärdering/gap-analys i tre steg:
  • Dokumentgranskning av befintliga processer och dokumentation (utförs på distans)
  • Granskning av hur processerna ser ut i verksamheten (på plats eller på distans)
  • Formellt utlåtande som visar hur väl anläggningen lever upp till god tillverkningssed.
   

 

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Material i kontakt med livsmedel (FCM)