EU:s RoHS-direktiv

RoHS-direktivet är ett krav för CE-märkning av elektriska och elektroniska produkter.

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Från och med 22 juli 2019 omfattar direktivet all elektrisk och elektronisk utrustning utom sådan som uttryckligen är undantagen.

De viktigaste kraven

  • Gränsvärden för följande farliga ämnen:
    • Kvicksilver, bly, sexvärt krom, flamskyddsmedlen PBB och PBDE och ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP = 0,1 viktprocent i homogent material
    • Kadmium: 0,01 viktprocent i homogent material 
     
  • Den ekonomiske aktören ska kunna identifiera sina yrkesverksamma kunder och sina egna leverantörer under en tioårsperiod efter det att produkten är släppt på marknaden. 
  • Den ekonomiske aktören ska ha ett kvalitetsledningssystem som hanterar begränsade ämnen. 
  • På begäran av tillsynsmyndigheten ska man kunna lämna sådan information och dokumentation som behövs för att visa att produkten uppfyller kraven.
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen