ECHA:s SCIP-databas - Registrering av särskilt farliga ämnen

Företag som levererar en vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett särskilt farligt ämne (Substance of Very High Concern) som finns upptaget på EU:s kandidatförteckning, måste från och med 5 januari 2021 registrera information om det i ECHA:s nya databas SCIP.

Registrering i SCIP-databasen är ett krav i Avfallsdirektivet (2008/98/EG) med syftet att göra information om särskilt farliga ämnen tillgänglig för både återvinningsföretag och konsumenter genom produkters och materials hela livscykel.

Vilka påverkas?

Tillverkare, importörer och distributörer samt andra aktörer i leveranskedjan som placerar varor på EU-marknaden.

Vad ska registreras i SCIP-databasen?

 • information som identifierar produkten
 • namn, koncentration och var det farliga ämnet finns i produkten
 • övrig information om hur produkten ska användas på ett säkert sätt

Hur Intertek kan hjälpa till

Våra kemikalierådgivare har lång erfarenhet av hantering av särskilt farliga ämnen (SVHC) och notifiering till olika kemikaliedatabaser. Vi erbjuder följande tjänstepaket:

Workshop – Fokus REACH och SCIP

 • Introduktion till REACH och SCIP och de krav som ska uppfyllas.
 • Nästa steg: var finns luckor i dokumentationen och vad behöver vi göra för att följa reglerna?

Datainsamling och kontakt med leverantörer

 • Insamling och utvärdering av information från leverantörer
 • Sammanställning av insamlade data i en rapport
 • Identifiering av produkter som bör lämnas in för riskbaserad testning.

Uppdatering i SCIP

 • Utvärdering av dokumentationen och eventuellt behov av nya tester (ECHAs kanditatlista uppdateras två gånger om året)
 • Insamling av ny data från leverantörer
 • Riskbedömning: Påverkar nya ämnen på kandidatlistan era produkter?

 

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen