Miljöcertifiering enligt ISO 14001

Stärk miljöarbetet med miljöcertifiering. En miljöcertifiering ger systematik i arbetet med att minska organisationens miljöpåverkan och hitta kostnadseffektiva hållbara alternativ.

Med hjälp av den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001:2015, kan organisationer identifiera och systematiskt minska sin påverkan på miljön. Standarden ger stöd i arbetet med att utveckla arbetssätt på området, exempelvis för att minska användningen av energi och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp.  

Miljöcertifiering enligt ISO 14001

  • hjälper er att utveckla säkra och effektiva rutiner och processer inom miljöområdet.
  • ger er de verktyg som behövs för att styra processer till bättre resultat, systematiska förbättringar, minskade risker och ökad konkurrenskraft.
  • ger ett tydligare fokus på ledningsengagemang, ”invärlds-” och omvärldsanalys, processtyrning och riskhantering. 
  • ger ett gemensamt språk med kunder, leverantörer, intressenter som också är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
  • ger en tydlig koppling mellan organisationens miljöledningssystem och dess affärsplan.
  • ger ett riskbaserat angreppssätt med metodik för att hantera hot, möjligheter och risker. 
  • är en kvalitetsstämpel som stärker varumärket.
  • ger ett processangreppssätt med planering, styrning, övervakning/mätning, uppföljning/utvärdering samt förbättring av processerna.   

Integrerade revisioner

Om ni planerar att certifiera er enligt flera olika ISO-standarder rekommenderar vi integrerade revisioner. Det innebär att vi tittar på alla certifierade områden vid samma revisionstillfälle. Förutom att det är kostnadseffektivt ger det en tydlig bild av hur de olika delarnas mål och processer kan samverka för att förbättra verksamheten. 

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00