ISO 22301 – kontinuitetshantering (Business Continuity Management)

En certifiering enligt ISO 22301 (kontinuitetshantering) gör organisationen väl rustad att möta interna och externa hot.

Naturkatastrofer, cyberattacker, bedrägerier, skattefusk, insideraffärer, sabotage, förfalskning eller terrorism är idag reella hot mot en organisations överlevnad. För att skapa en organisation som står stark inför både externa och interna hot måste proaktiv kontinuitetshantering (Business Continuity Management) genomsyra verksamheten på alla nivåer.

Certifiering enligt ISO 22301 – kontinuitetshantering 

Intertek är ett av få certifieringsbolag som erbjuder certifiering inom kontinuitetshantering. ISO 22301 är världens första internationella standard för kontinuitetshantering. Den hjälper organisationer att identifiera, prioritera och förbereda sig så att kritiska affärsprocesser kan fortgå med minimala störningar när katastrofen är ett faktum. 

Alla organisationer oavsett storlek och bransch kan certifiera verksamheten enligt ISO 22301.Standarden är ett stöd i arbetet med att planera, etablera, implementera, driva, övervaka, granska, underhålla och kontinuerligt förbättra ett dokumenterat ledningssystem för att skydda organisationen mot incidenter.

Fördelar med certifiering enligt ISO 22301

En certifiering enligt ISO 22301

  • hjälper organisationen att säkerställa att kritiska processer fungerar med minsta möjliga störning vid allvarliga incidenter.
  • ger ett processbaserat arbetssätt för att proaktivt hantera verksamhetsrisker och -kontinuitet. 
  • ett stöd i arbetet med att följa lagar och avtalsförpliktelser.
  • erfarna revisorers oberoende ögon på organisationens kontinuitetsplanering.
  • ökat förtroende hos kunder och andra intressenter. 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00