Radio- och EMC-direktivet; Notified Body-certifiering

En Notified Body (NB)-certifiering via ett ackrediterat certifieringsorgan som Intertek visar att er produkts tekniska dokumentation uppfyller gällande krav enligt Radio- eller EMC-direktivet.

Ett NB-certfikat intygar att er produkts tekniska dokumentation uppfyller de väsentliga kraven enligt RED, Radio Equipment Directive eller EMC-direktivet, Electromagnetic Compatibility Directive. 

Intertek bevakar dessutom förändringar i krav och standarder under hela certifieringsperioden och meddelar er om det sker någon förändring som påverkar er produkt.Varje certifikat är giltigt i fem år. 

Certifieringsprocessen består av följande steg:

1. Ankomstkontroll 
Intertek kontrollerar att er ansökan och annat nödvändigt underlag finns tillgängligt. Underlaget består av 

  • Teknisk dokumentation inklusive bilagor
  • en komplett ifylld ansökan.

Om något saknas har ni möjlighet att komplettera er ansökan inom en viss tid.

2. Granskning och revidering 
En opartisk granskare går igenom er produkts tekniska dokumentation med avseende på de väsentliga krav som ställs. Om den tekniska dokumentationen behöver förtydligas eller kompletteras med ytterligare underlag kontaktar vi er för återkoppling inom en viss tid. 

3. Efterkontroll 
En certifieringshandläggare säkerställer att den tekniska dokumentationen  är fullständig och att granskningen har utförts korrekt enligt given process. 

4. Utfärdande av certifikat 
När den tekniska dokumentationen är komplett utfärdas ett certifikat. 

5. Underhåll av certifikat
Giltighetstiden för ett certifikat är fem år under förutsättning att kravbilden eller produkten inte ändras. Intertek bevakar förändringar i krav och standarder under hela perioden och meddelar er om certifikatet behöver uppdateras.

 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Certifiering av Produkter