Beslutsregel

I ett första steg i kalibreringen skapas oftast ett resultat enligt en föreskriven metod eller standard. Dessa har av sin natur alltid en inbyggd osäkerhet som beräknas och emellanåt redovisas i form av en dokumenterad rapport eller certifikat.

Osäkerheter bestäms med statistiska metoder. Om kunden begär utlåtande om överensstämmelse mot gränsvärden eller specifikation medför detta alltid ett beslut, dvs. ett godkänt eller underkänt resultat.

Sannolikheten för att besluten är säkra och korrekta är oftast hög, men statistiskt finns alltid en osäkerhet som kan medföra felaktiga slutsatser och här förekommer två olika risker:

a) felaktiga godkännanden eller b) felaktiga underkännanden, med olika sannolikheter även för dessa. Sannolikheten för felaktiga godkännanden (PFA) och felaktiga underkännanden (PFR). Sannolikheter som medför ett risktagande för dig som kund. PFA kallas ibland för ”konsumentens risk” och PFR kallas för producentens risk.

kalibrering_PFAMätvärdet med sin osäkerhets-distribution (blå) och toleransgränser (röd): resultatet är OK. Emellertid finns ett litet riskområde (gult) som är utanför toleransen. Det området representerar sannolikheten för ett felaktigt godkännande. (PFA)
 kalibrering_PFRMätvärdet med sin osäkerhetsdistribution (blå) och toleransgränser (röd): resultatet är nu underkänt. Emellertid finns ett litet riskområde (gult) som  är innanför toleransen. Det området representerar sannolikheten för ett felaktigt underkännande. (PFR)

Vad är en beslutsregel?

En beslutsregel beskriver hur mätosäkerhet hanteras vid uttalande om överensstämmelse med specificerade krav (tolerans). Det finns flera olika sätt att utfärda en beslutsregel och en regel tillämpbar inom ett område kanske inte passar inom ett annat. Tumregeln är dock att ju större risk man tillåter att uttalandet om överensstämmelse kan vara felaktigt (PFA eller PFR) desto mindre hänsyn behöver det tas till mätosäkerheten.

En överensstämmelse med en <2 % sannolikhet för ett felaktigt godkännande, (PFA) kan eventuellt även anges genom tillämpning av s.k. ”guard-band” teknik, dvs. risken för ett felaktigt godkännande reduceras här ner till en acceptabel nivå. 

Interteks kalibreringslaboratorium tillämpar en beslutsregel enligt följande metod:

kalibrering_beslutsregel-metod
Resultat (a), uppmätta värden överensstämmer mot specifikation med hänsyn tagen till kalibreringens mätosäkerhet.

Resultat (b) och (c) är obestämbara resultat där det med hänsyn tagen till motsäkerheten inte är möjligt att ange någon överensstämmelse mot specifikation.

Resultat (d), uppmätta värden överensstämmer inte med specifikation när hänsyn tas till mätosäkerheten.

Utlåtande om överensstämmelse för mätresultat (a) baseras på en täckningssannolikhet av ungefär 95% för den expanderade mätosäkerheten.

Vilket sammantaget betyder att sannolikheten för att mätvärdet är under den övre specifikationsgränsen är större än 95 %. Detta gäller även den lägre specifikationsgränsen

 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00